موضوع اصلی محتوا، تعداد کلمات مورد نظر کارفرما، نوع محتوای مورد نظر، زمان داده شده برای تولید محتوا، ارائه خدمات اضافه، کیفیت محتوا و حجم محتوا از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تولید محتوا هستند.